Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)


Много ценни връзки:

Счетоводна литератураУправленско счетоводство в здравните организации
Автори: Милена Павлова, Любомира Коева-Димитрова
Издател: Стено
Страници: 120
Мека корица
Цена: 12.00

"Управленско счетоводство в здравните организация" разглежда изключително актуалната и малко позната роля на управленското счетоводство за ефективното управление на здравните заведения.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Счетоводство за несчетоводители или основи на счетоводството за мениджъри и учащи + CD
Автор: Грейъм Мот
Издател: Аспро
Страници: 304
Мека корица
Цена: 29.90

Счетоводството и финансите имат собствен език с множество определения и методи, които могат да объркат непрофесионалистите. Това ново издание, както и предишните, е написано предимно за онези студенти и мениджъри непрофесионалисти, които искат да придобият представа за финансите и счетоводството в една организация. Целта е да се използва възможно най-малко специализирана терминология и различните определения и методи да се обяснят на прост език, за разбирането на който не се изисква някакъв опит.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Ръководство по данъчно облагане на ЕТ + CD

Издател: Аспро
Страници: 268
Мека корица
Цена: 24.90

Данъчното облагане и социалното осигуряване на едноличния търговец на пръв поглед е сравнително елементарна материя, лишена от сложни казуси, като се има предвид, че такава правна форма на организация на дейността обслужва предимно малкия и средния бизнес в България. Независимо от това наложило се мнение, същото е белязано от специфика, която произтича от особеностите на едноличния търговец като стопански субект.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Счетоводство на селското стопанство

Издател: Икономика прес
Страници: 520
Мека корица
Цена: 24.00

Книгата разглежда въпросите за текущото счетоводно отчитане на селското стопанство. Разгледани са специфичните въпроси в земеделието – отчитане на биологичните активи, оценка на селскостопанската продукция. Книгата е илюстрирана с множество практически примери. Автори Доц. Георги Герганов и доц. Екатерина Аверкович и колектив, както и други изтъкнати автори в тази област.

[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Счетоводство на предприятието
Автори: Стоян Дурин, Даниела Дурина
Издател: ФорКом
Страници: 530
Твърда корица
Цена: 33.95

В изданието се разглеждат основни въпроси на организацията и методологията на счетоводството в предприятията със стопанска дейност. Всички въпроси на счетоводното отчитане основно са подчинени на изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО).
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Легални данъчни хитрости 2007

Издател: Редор
Страници: 96
Мека корица
Цена: 6.00

Целта на това издание е да ви помогне да управлявате по-грамотно приходите... и разходите си. Защото, ако не работите с парите си, държавата ще ви ги взема във вид на данъци.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Заплати и обезщетения 2007
Автори: Иван Карановски, Маргарита Пенева
Издател: Икономика прес
Страници: 404
Мека корица
Цена: 22.00

Изчисляване на болничните
Обезщетения за майчинство
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия-2006 - книга 1
Автори: Ваня Тодорова, Цвета Василева
Издател: Нова звезда
Страници: 170
Мека корица
Цена: 10.00

Авторите са главни одитори в Сметната палата.

[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Счетоводство на предприятието - част I

Издател: Сиела
Страници: 256
Мека корица
Цена: 10.00

Учебникът е разработен по програмата на МОН за квалификационна степен на икономически техникум, търговски гимназии, бизнес училища, профилирани колежи. Разглеждат се основни счетоводни обекти по Националния сметкоплан в зависимост от броя часовете определени от учебната програма за съответното учебно заведение.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Настолник на счетоводителя 2006

Издател: Коман
Страници: 560
Мека корица
Цена: 22.80

Обстойният преглед на данъчните закони, включващ и направените промени, валидни за 2006 г., ще улесни пряката ви работа и отношенията ви с контролните органи, чиито адреси и телефони също ще намерите на страниците на изданието.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Сметкоплан. Наръчник по счетоводство за МСП
Автори: Даниела Дурина, Стоян Дурин
Издател: ФорКом
Страници: 464
Мека корица
Цена: 20.90

* Примерен сметкоплан за отчитане дейността на малките и средните предприятия (+ цветна дипляна);
* Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;
* Закон за счетоводството;
* Закон за малките и средните предприятия.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Счетоводно отчитане на външнотърговски сделки
Автор: Диана Петрова
Издател: Тракия - М
Страници: 100
Мека корица
Цена: 8.00

В книгата са откроени особеностите и проблемите при създаването на счетоводна информация за външнотърговските сделки. Постигнато е успешно съчетание между теоретичните и практическите аспекти на проблематиката. Практическото приложение на теоретичните постановки, свързани със счетоводното отчитане на външнотърговските сделки, е илюстрирано с помощта на решени числови примери. Предложени са подходи за усъвършенстване на счетоводния информационен процес при отразяване на външнотърговските сделки в съвременните условия, които могат да се използват в практиката на предприятията, осъществяващи външнотърговска дейност.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Бюджетно счетоводство 2006
Автори: Георги Проданов, Димитър Радонов
Издател: Сиела
Страници: 422
Мека корица
Цена: 18.00

Книгата разглежда задълбочено основните въпроси на бюджетното счетоводство.

Отделено е място на специфичните въпроси за отчитане на собствения капитал, дълготрайните материални и нематериални активи, лизинга, материалните запаси, финансовите и паричните активи.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Ръководство и указания за счетоводна и финансова отчетност за малки и средни предприятия+ CD

Издател: К&Б Консулт
Страници: 100
Твърда корица
Цена: 49.00

Международни счетоводни стандарти за малки и средни предприятия.
За да отговори на нуждите на МСП от финансова отчетност, МРГ предлага приемането на тристепенна структура както следва:
Първо ниво. Това ниво ще обхваща предприятията, регистрирани на фондова борса, чиито ценни книжа се търгуват публично, както и онези, в които има значително публично участие. От такива предприятия ще се изисква да прилагат стандартите за счетоводна и финансова отчетност (МСС и МСФО), издадени от БМСС (IASB)...

[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Наръчник по финансова отчетност
Автори: Димитър Михайлов, Димитър Радонов, Георги Проданов
Издател: Нова звезда
Страници: 432
Мека корица
Цена: 18.00
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Данъчно облагане 2006
Автор: Стоян Гичев
Издател: Данъчен консулт
Страници: 144
Мека корица
Цена: 6.80

В изданието са разгледани видовете данъчно облагане за фирмите, за собствениците, за работещите по трудови и по граждански договори за доходите от наеми.
С примери са разяснени начините за пресмятане на дължимите данъци.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Граждански договори 2006
Автор: Стоян Гичев
Издател: Данъчен консулт
Страници: 160
Мека корица
Цена: 7.00

Грамотното ползване на граждански договори в дейността на фирмите позволява да се спестят суми от осигуровки и данъци. В изданието са разяснени документирането, облагането и осчетоводяването на различните видове граждански догори.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО/ IFRS и МСС/ IAS + CD

Издател: A&G
Страници: 248
Твърда корица
Цена: 89.00

Настоящето издание обхваща промените, предложени и обсъдени от СМСС (IASВ) в периода 2003 - 2005 г. по отношение на определени МСФО (IFRSs) и МСС (IASs), кратко изложение и коментари на стандартите във връзка със съответните промени и дати на влизането им в сила.
Предвид това, че окончателният вариант на МСФО (IFRSs) и МСС (IASs) след последните ревизии все още не е готов, авторите на настоящето издание вярват, че то ще бъде от съществена полза за всички, които прилагат и ползват МСФО и МСС.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Бюджетно счетоводство. Сборник задачи и казуси
Автори: Даниела Фесчиян, Камелия Савова-Симеонова
Издател: ФорКом
Страници: 168
Мека корица
Цена: 10.98

Сборникът от задачи и казуси по бюджетно счетоводство е разработен съобразно действащите разпоредби в бюджетното и счетоводното законодателство към ноември 2004 г. Написан е в съответствие с учебната програма на студентите от специалностите: "Счетоводство и контрол", "Счетоводство", "Финансов контрол" и "Финанси" в УНСС. Книгата може да се използва от всички, изучаващи дисциплината "Бюджетно счетоводство", от служителите във финасово-счетоводните отдели на бюджетните институции, както и от всички, проявяващи интерес към тази проблематика
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Текущо данъчно и счетоводно отчитане и годишно приключване за 2005 г.

Издател: Коман
Страници: 526
Мека корица
Цена: 22.80

На страниците на книгата авторският колектив посочва решението на професионалните Ви проблеми от областта на счетоводното отчитане, данъчното облагане и социалното осигуряване.
Счетоводният раздел третира едновременно въпроси от текущата отчетност и проблеми на годишното приключване. Тематиката е разнообразна, а разработките са наситени с примери и практически записвания.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Бюджетно счетоводство
Автори: Стоян Стоянов, Даниела Фесчиян, Камелия Савова-Симеонова
Издател: ФорКом
Страници: 170
Мека корица
Цена: 11.60

Основното предназначение на учебника е да се подпомогнат студентите при обучението им по счетоводство. Учебникът е написан в съответствие с учебната програма на студентите от специалностите: "Счетоводство", "Финансов контрол" и "Финанси" в УНСС. Той може да се ползва и от студентите от други специалности, от студентите на останалите висши учебни заведения в страната, които изучават дисциплината "Бюджетно счетоводство", както и от счетоводните кадри във финансово-счетоводните отдели на бюджетните предприятия и от всички, които проявяват интерес към счетоводството в бюджетния сектор на икономиката.
При написване на учебника авторите са се ръководели от общо-теоретичните ценности на счетоводството, както и от постановките на приетите от ЕС Директиви в областта на счетоводството и Международните счетоводни стандарти. Съобразени са действащите разпоредби в счетоводното и бюджетното законодателство в България към месец май 2005 година.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Теория на счетоводството
Автор: Трифон Трифонов
Издател: Тракия - М
Страници: 424
Твърда корица
Цена: 23.00

Според български специалисти по счетоводство няма нищо по-практично от една добре разработена счетоводна теория. Това трябва да се разбира като убеденост за необходимостта от задълбочено разработване на единна счетоводна теория. Според западни специалисти по счетоводство съществува пълно съгласие сред световната счетоводна гилдия, че трябва да има теория на счетоводството, но не е ясно какво да бъде нейното съдържание. Това трябва да се разбира като убеденост в сложността на разработването на съвременна счетоводна теория.

[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

Издател: Труд и право
Страници: 400
Мека корица
Цена: 15.00

Тази книга Ви предлага пълния текст на всички национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. (ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г.).
В уводен коментар са представени принципни постановки, свързани с приемането на НСФОМСП и тяхната връзка с МСФО. Коментарът прави анализ и на промените в счетоводните стандарти по отношение на досега действащите НСС.
Автор на коментара е Велин Филипов - председател на Националния съвет по счетоводство.
В приложение са публикувани Законът за счетоводството и Законът за малките и средните предприятия, актуални към 8 април 2005 г.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Прилагане за първи път на Международните Стандарти за Финансова Отчетност: Преход към МСФО/IFRS

Издател: Кабри
Страници: 774
Твърда корица
Цена: 79.00

Преходът към Международните стандарти за финансова отчетност МСФО1 (IRFS1) е свързан с трудности, които много хора подценяват. Целта на настоящата книга е да помогне на онези, които за първи път ще изготвят финансови отчети съгласно МСФО1 (IRFS1), да преодолеят тези трудности.

[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Данъци 2005: ЗКПО, ЗДДС, ЗА, Хармонизация

Издател: Делова седмица Консулт
Страници: 102
Мека корица
Цена: 9.60

Хармонизацията на законодателството цели да се постигне премахване на вътрешноправните различия в данъчното облагане, които създават затруднения и пречки за функционирането на Общия пазар и за изпълнението на бюджетните приходи на Общността. Сред основните приходоизточници на ЕС са данъкът върху добавената стойност, акцизите, данъците, свързани с облагането на капитала на търговските дружества, таксите, плащани в енергетиката и за опазване на околната среда.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Облагането от корпорациите до ЕТ
Приложни модели за приключване на данъчната година

Автор: Цветан Станкулов
Издател: Делова седмица Консулт
Страници: 160
Мека корица
Цена: 12.00

Цветан Станкулов е завършил Висшия институт за народно стопанство, Варна. Работил е като експерт, директор и главен директор на стопанска организация. Бил е заместник кмет на столичната община "Възраждане"по проблемите на бюджета и финансите.Работил е като главен данъчен експерт- методолог по корпоративното подоходно облагане. Участвал е в изготвянето на нормативни актове по данъчното законодателство и в учебно-практически помагала за нуждите на данъчната парактика и контрола.
През последните години е данъчен консултант на свободна парактика и сътрудник на реномирани издателства. Автор е на монографии, сборници и книги. Лектор по подоходното облагане в икономическата и бюджетната сфера.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Обща теория на счетоводството
Автор: Райна Начева
Издател: Тракия - М
Страници: 208
Мека корица
Цена: 13.00

Доц. д-р Райна Начева е дългогодишен преподавател в катедра "Счетоводна отчетност и икономически анализ" към
УНСС - гр. София. Преподава на студенти и специализанти в УНСС, Минногеоложкия университет, Фармацевтичния факултет към МА - гр. София, и изнася лекции пред практикуващи счетоводители. В УНСС е титуляр на дисциплините "Счетоводство на стопанското предприятие", "Счетоводство на туристическата фирма" и "Счетоводство" за студенти икономисти.
Научните й интереси са в областта на обицата теория на счетоводството и на счетоводството в търговията и туризма.
Има над 60 публикации по проблеми на счетоводството. Автор е на учебници и учебни помагала по счетоводство. Редактор е на списание "Данъчна практика, счетоводство и финанси на фирмата".
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Данъчно облагане 2005

Издател: Сиела
Страници: 348
Мека корица
Цена: 10.00

В това издание са включени:
Закон за местните данъци и такси;
Закон за облагане доходите на физическите лица;
Закон за корпоративното подоходно облагане;
Закон за данък върху добавената стойност;
Правилник за прилагане на закона за ДДС
Закон за акцизите;
Правилник за прилагане на закона за акцизите
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративния капитал
(сборник със задачи) - част 1

Автор: Трифон Трифонов
Издател: Тракия - М
Страници: 338
Мека корица
Цена: 16.00

Сборникът със задачи по дисциплината "Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративния капитал - част 1" има за цел да подпомогнеи студентите в областта на корпоративния финансово-счетоводен анализ при овладяването на съответния материал. Съдържанието на сборника е изгхрадено съобразно учебната програма на тази базисна дисциплина, изучавана в процеса на висшето икономическо образование.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративния капитал
(сборник със задачи) - част 2

Автор: Трифон Трифонов
Издател: Тракия - М
Страници: 206
Мека корица
Цена: 10.00

Книгата е втора част от Сборника със задачи по финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративния капитал, предназначен за студенти, изучаващи висше икономическо образование.
[още от www.books.bg...] [поръчвам]

Счетоводни издания

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер