Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)


Много ценни връзки:

Осигурителен календар
* източник Българска Фондова Борса (www.bse-sofia.bg)

Осигурителен календар 2008 г.Януари 2008 г.

Кодекс за социално осигуряване

10 януари

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Декември 2007 г.

10 януари

Внасяне от възложителя на дължимите за Декември 2007 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

31 януари

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Януари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 януари

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Декември 2007 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

 

10 януари

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Декември 2007 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

 

10 януари

Внасяне на отнасящите се за месец Декември 2007 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

 

31 януари

Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица за промяна на видът на осигуряването за 2008 година 

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

31 януари

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Януари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

Закон за здравното осигуряване

 

10 януари

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Декември 2007 г. 

 

10 януари

Внасяне от възложителя на дължимите за Декември 2007 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

10 януари

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Декември 2007 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 

10 януари

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Декември 2007 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 

10 януари

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Декември 2007 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

 

31 януари

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Януари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

31 януари

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Декември 2007 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 януари

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Декември 2007 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

 

20 януари

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Декември 2007 г.

(Първият работен ден след 20 януари 2008 г. е 21 януари 2008 г.)

 

31 януари

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Януари 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

 

Февруари 2008 г.

 

Кодекс за социално осигуряване

 

10 февруари

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за  Януари 2008 г.

 (Първият работен ден след 10 февруари 2008 г. е 11 февруари 2008 г.)

 

10 февруари

Внасяне от възложителя на дължимите за Януари 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

(Първият работен ден след 10 февруари 2008 г. е 11 февруари 2008 г.)

 

29 февруари

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Февруари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 февруари

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Януари 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

 (Първият работен ден след 10 февруари 2008 г. е 11 февруари 2008 г.)

 

10 февруари

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Януари 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

 (Първият работен ден след 10 февруари 2008 г. е 11 февруари 2008 г.)

 

10 февруари

Внасяне на отнасящите се за месец Януари 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

(Първият работен ден след 10 февруари 2008 г. е 11 февруари 2008 г.)

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

29 февруари

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Февруари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Закон за здравното осигуряване

 

10 февруари

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Януари 2008 г. 

(Първият работен ден след 10 февруари 2008 г. е 11 февруари 2008 г.)

 

10 февруари

Внасяне от възложителя на дължимите за Януари 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

(Първият работен ден след 10 февруари 2008 г. е 11 февруари 2008 г.)

 

10 февруари

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Януари 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 (Първият работен ден след 10 февруари 2008 г. е 11 февруари 2008 г.)

 

10 февруари

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Януари 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 (Първият работен ден след 10 февруари 2008 г. е 11 февруари 2008 г.)

 

10 февруари

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Януари 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

(Първият работен ден след 10 февруари 2008 г. е 11 февруари 2008 г.)

 

29 февруари

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Февруари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

29 февруари

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Януари 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 февруари

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Януари 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

(Първият работен ден след 10 февруари 2008 г. е 11 февруари 2008 г.)

 

20 февруари

Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и които са избрали да подават еднократно декларация образец № 1

 

20 февруари

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Януари 2008 г.

 

29 февруари

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Февруари 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

 

Март 2008 г.

 

Кодекс за социално осигуряване

 

10 март

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за  Февруари 2008 г.

 

10 март

Внасяне от възложителя на дължимите за Февруари 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

31 март

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Март 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

31 март

Внасяне на дължимите за 2007 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 март

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Февруари 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

 

10 март

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Февруари 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

 

10 март

Внасяне на отнасящите се за месец Февруари 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

31 март

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Март 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Закон за здравното осигуряване

 

10 март

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Февруари 2008 г. 

 

10 март

Внасяне от възложителя на дължимите за Февруари 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

10 март

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Февруари 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 

10 март

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Февруари 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 

10 март

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Февруари 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

 

31 март

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Март 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

31 март

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Февруари 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 март

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Февруари 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

20 март

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Февруари 2008 г.

 

31 март

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Март 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

 

Април 2008 г.

 

Кодекс за социално осигуряване

 

10 април

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за  Март 2008 г.

 

10 април

Внасяне от възложителя на дължимите за Март 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

30 април

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Април 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

30 април

Внасяне на окончателната осигурителна вноска за 2007 г. от самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 април

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Март 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

 

10 април

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Март 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

 

10 април

Внасяне на отнасящите се за месец Март 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

30 април

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Април 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Закон за здравното осигуряване

 

10 април

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Март 2008 г. 

 

10 април

Внасяне от възложителя на дължимите за Март 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

10 април

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Март 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 

10 април

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Март 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 

10 април

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Март 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

 

30 април

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Април 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

30 април

Внасяне на окончателната здравноосигурителна вноска за 2007 г. от самоосигуряващите се лица.

 

30 април

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Март   2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 април

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Март 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

 

30 април

Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите за  2007 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване

 

20 април

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Март 2008 г.

 

30 април

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Април 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

 

Май 2008 г.

 

Кодекс за социално осигуряване

10 май

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за  Април 2008 г.

 (Първият работен ден след 10 май 2008 г. е 12 май 2008 г.)

 

10 май

Внасяне от възложителя на дължимите за Април 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

 (Първият работен ден след 10 май 2008 г. е 12 май 2008 г.)

 

31 май

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Май 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

(Първият работен ден след 31 май 2008 г. е 2 юни 2008 г.)

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 май

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Април 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

 (Първият работен ден след 10 май 2008 г. е 12 май 2008 г.)

10 май

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Април 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

  (Първият работен ден след 10 май 2008 г. е 12 май 2008 г.)

 

10 май

Внасяне на отнасящите се за месец Април 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

(Първият работен ден след 10 май 2008 г. е 12 май 2008 г.)

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

31 май

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Май 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

(Първият работен ден след 31 май 2008 г. е 2 юни 2008 г.)

 

Закон за здравното осигуряване

 

10 май

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Април 2008 г. 

(Първият работен ден след 10 май 2008 г. е 12 май 2008 г.)

 

10 май

Внасяне от възложителя на дължимите за Април 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

(Първият работен ден след 10 май 2008 г. е 12 май 2008 г.)

 

10 май

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Април 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 (Първият работен ден след 10 май 2008 г. е 12 май 2008 г.)

 

10 май

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Април 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 (Първият работен ден след 10 май 2008 г. е 12 май 2008 г.)

 

10 май

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Април 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

(Първият работен ден след 10 май 2008 г. е 12 май 2008 г.)

 

31 май

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец май 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

(Първият работен ден след 31 май 2008 г. е 2 юни 2008 г.)

 

31 май

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Април 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

(Първият работен ден след 31 май 2008 г. е 2 юни 2008 г.)

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 май

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Април 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

(Първият работен ден след 10 май 2008 г. е 12 май 2008 г.)

 

20 май

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Април 2008 г.

 

30 май

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Май 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

 

Юни 2008 г.

 

Кодекс за социално осигуряване

 

10 юни

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за  Май 2008 г.

 

10 юни

Внасяне от възложителя на дължимите за Май 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

30 юни

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Юни 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 юни

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Май 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

 

10 юни

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Май 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

 

10 юни

Внасяне на отнасящите се за месец Май 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

30 юни

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Юни 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Закон за здравното осигуряване

 

10 юни

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Май 2008 г. 

 

10 юни

Внасяне от възложителя на дължимите за Май 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

10 юни

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Май 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 

10 юни

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Май 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 

10 юни

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Май 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

30 юни

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Юни 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

30 юни

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Май 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 юни

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Май 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

 

20 юни

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Май 2008 г.

 

30 юни

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юни 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

 

Юли 2008 г.

 

Кодекс за социално осигуряване

 

10 юли

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за  Юни 2008 г.

 

10 юли

Внасяне от възложителя на дължимите за Юни 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

31 юли

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Юли 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 юли

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Юни 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

10 юли

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Юни 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

10 юли

Внасяне на отнасящите се за месец Юни 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

31 юли

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Юли 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Закон за здравното осигуряване

 

10 юли

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Юни 2008 г. 

 

10 юли

Внасяне от възложителя на дължимите за Юни 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

10 юли

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Юни 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 

10 юли

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Юни 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 

10 юли

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Юни 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

 

31 юли

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Юли 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

31 юли

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Юни 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 юли

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Юни 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

 

20 юли

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Юни 2008 г.

 

31 юли

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юли 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

 

Август 2008 г.

 

Кодекс за социално осигуряване

 

10 август

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за  Юли 2008 г.

 (Първият работен ден след 10 август 2008 г. е 11 август 2008 г.)

 

10 август

Внасяне от възложителя на дължимите за Юли 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

 (Първият работен ден след 10 август 2008 г. е 11 август 2008 г.)

 

31 август

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Август 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

(Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 август

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Юли 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

 (Първият работен ден след 10 август 2008 г. е 11 август 2008 г.)

 

10 август

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Юли 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

(Първият работен ден след 10 август 2008 г. е 11 август 2008 г.)

 

10 август

Внасяне на отнасящите се за месец Юли 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

(Първият работен ден след 10 август 2008 г. е 11 август 2008 г.)

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

31 август

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Август 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

(Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

 

Закон за здравното осигуряване

 

10 август

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Юли 2008 г. 

(Първият работен ден след 10 август 2008 г. е 11 август 2008 г.)

 

10 август

Внасяне от възложителя на дължимите за Юли 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

(Първият работен ден след 10 август 2008 г. е 11 август 2008 г.)

 

10 август

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Юли 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 (Първият работен ден след 10 август 2008 г. е 11 август 2008 г.)

 

10 август

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Юли 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 (Първият работен ден след 10 август 2008 г. е 11 август 2008 г.)

 

10 август

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Юли 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

(Първият работен ден след 10 август 2008 г. е 11 август 2008 г.)

 

31 август

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Август 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

(Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

 

31 август

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Юли 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

(Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 август

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Юли 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

(Първият работен ден след 10 август 2008 г. е 11 август 2008 г.)

 

20 август

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Юли 2008 г.

 

29 август

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Август 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

 

Септември 2008 г.

 

Кодекс за социално осигуряване

 

10 септември

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Август 2008 г.

 

10 септември

Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

30 септември

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Септември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 септември

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Август 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

 

10 септември

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Август 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

10 септември

Внасяне на отнасящите се за месец Август 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

30 септември

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Септември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Закон за здравното осигуряване

 

10 септември

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Август 2008 г. 

 

10 септември

Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

10 септември

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Август 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 

10 септември

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Август 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 

10 септември

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Август 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

 

30 септември

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Септември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

30 септември

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Август 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 септември

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Август 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

 

20 септември

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Август 2008 г.

(Първият работен ден след 20 септември 2008 г. е 23 септември 2008 г.)

 

30 септември

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Септември 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

 

Октомври 2008 г.

 

Кодекс за социално осигуряване

 

10 октомври

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Септември 2008 г.

 

10 октомври

Внасяне от възложителя на дължимите за Септември 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

31 октомври

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Октомври 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 октомври

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Септември 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

 

10 октомври

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Септември 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

10 октомври

Внасяне на отнасящите се за месец Септември 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

31 октомври

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Октомври 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Закон за здравното осигуряване

 

10 октомври

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Септември 2008 г. 

 

10 октомври

Внасяне от възложителя на дължимите за Септември 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

10 октомври

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Септември 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 

10 октомври

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Септември 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 

10 октомври

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Септември 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

 

31 октомври

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Октомври 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

31 октомври

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Септември 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 октомври

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Септември 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

 

20 октомври

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Септември 2008 г.

 

31 октомври

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Октомври 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

 

Ноември 2008 г.

 

Кодекс за социално осигуряване

 

10 ноември

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Октомври 2008 г.

 

10 ноември

Внасяне от възложителя на дължимите за Октомври 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

30 ноември

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Ноември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

(Първият работен ден след 30 ноември 2008 г. е 01 декември 2008 г.)

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 ноември

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Октомври 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

 

10 ноември

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Октомври 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

10 ноември

Внасяне на отнасящите се за месец Октомври 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

30 ноември

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Ноември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

(Първият работен ден след 30 ноември 2008 г. е 01 декември 2008 г.)

 

Закон за здравното осигуряване

 

10 ноември

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Октомври 2008 г. 

 

10 ноември

Внасяне от възложителя на дължимите за Октомври 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

10 ноември

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Октомври  2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 

10 ноември

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Октомври 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 

10 ноември

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Октомври 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

 

30 ноември

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Ноември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

(Първият работен ден след 30 ноември 2008 г. е 01 декември 2008 г.)

 

30 ноември

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец    Октомври 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

(Първият работен ден след 30 ноември 2008 г. е 01 декември 2008 г.)

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 ноември

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Октомври 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

 

20 ноември

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Октомври 2008 г.

 

28 ноември

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Ноември 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

 

Декември 2008 г.

 

Кодекс за социално осигуряване

 

10 декември

Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Ноември 2008 г.

 

10 декември

Внасяне от възложителя на дължимите за Ноември 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

31 декември

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Декември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 

10 декември

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Ноември 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

 

10 декември

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Ноември 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

10 декември

Внасяне на отнасящите се за месец Ноември 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

31 декември

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Декември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

Закон за здравното осигуряване

 

10 декември

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Ноември 2008 г. 

 

10 декември

Внасяне от възложителя на дължимите за Ноември 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

 

10 декември

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Ноември 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

 

10 декември

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Ноември 2008 г. са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 

10 декември

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Ноември 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

 

31 декември

Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Декември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец

 

31 декември

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Ноември 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

 

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

10 декември

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Ноември 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет

 

20 декември

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Ноември 2008 г.

(Първият работен ден след 20 декември 2008 г. е 22 декември 2008 г.)

 

31 декември

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Декември 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”

източник НАП - www.nap.bg

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер