Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Доходи от спестявания в Евросъюза

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Доходи от спестявания в Евросъюза

 •  Ръководство относно изискванията за предоставяне на информация за доходи от спестявания от агент-платци на територията на Република България

 •  Помощни материали относно изискванията за предоставяне на информация за доходи от спестявания от агент-платци на територията на Република България

 •  Предоставяне на информация за доходите от спестявания към Национална агенция за приходите - технически спецификации

 •  Директива 2003/48/ЕО на съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

 •  Искане за издаване на удостоверение по чл. 143у, ал. 1 от ДОПК за освобождаване от данък при източника

 •  Искане за издаване на удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък

 •  Информация относно доходите от спестявания изплатени от български агент-платец в съответствие с чл. 143н от ДОПК и Директива 2003/48/ЕО от 3 юни 2003 г.

 •   Искане за издаване на удостоверение за местно лице за целите на прилагането на Директива 2003/48/ЕС от 03 юни 2003 г.

 •   Информация относно доходите от спестявания изплатени от местен стопански субект на агент-платец по чл. 143р в съответствие с чл. 143с от ДОПК и Директива 2003/48/ЕО от 3 юни 2003 г.

 •  Директива 2008/09/ЕО НА СЪВЕТА

 •  Обяснителни бележки за попълването на формуляра по чл. 143с от ДОПК

 •  Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments

 •  Становище № 15-00-26/16.11.2011 г. относно: установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата си

 •  Прагове за задължителна регистрация по ДДС, включително при дистанционни продажби, в страните от ЕС към 01.03.2011

 •  Прагове за задължителна регистрация по ДДС, включително при дистанционни продажби, в страните от ЕС към 01.03.2011

 •  Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент 282/2011) изменя Регламент (ЕО) № 1777/2005 на Съ

 •  ДИРЕКТИВА 2010/66/ЕС НА СЪВЕТА от 14 октомври 2010 година за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустано

 •  Информационна брошура „Разпоредби на ЕС относно социалната сигурност” във връзка с прилагането от 01.05.2010г. на нови европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на ЕС

 •  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 91/2010 НА КОМИСИЯТА от 2 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между д

 •  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 96/2010 НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между д

 •  Купуваш нова кола в ЕС, плащаш ДДС в България

 •  Европейски регламенти и решения на административната комисия /Регламенти на ЕС 883/04 и 987/09 /

 •  Наръчник за търговците извършващи външнотърговски операции с партньори от страните-членки на ЕС- интрастат оператори

 •  Наръчник за изпращане на работа на работници в страните членки на ЕС, на ЕИП и в Швейцария

 •  Промени в акцизното законодателство след датата на присъединяване на България към ЕС • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер