Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Декларации

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Декларации

 •  Указания за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" - за 2012 г.

 •  Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" - за 2012 г.

 •  Електронна форма на Декларация за доходите по чл.50 от ЗДДФЛ за 2009 г. с баркод

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица, с приложения и указания и справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2014 г.

 •  Електронна форма на Декларация за доходите по чл.92 от ЗКПО с баркод

 •  Декларация с баркод, по чл.92 от ЗКПО

 •  Ръководство за попълване и подаване на декларацията на Декларация за доходите по чл.92 от ЗКПО с баркод

 •  Електронна форма на Декларация за доходитепо чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010а - за лицата, неизвършвали дейност през 2009 г.)

 •  Декларация с баркод, по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010а - за лицата, неизвършвали дейност през 2009 г.)

 •  Ръководство за попълване и подаване на Декларация за доходитепо чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010а - за лицата, неизвършвали дейност през 2009 г.)

 •  Декларация с баркод, по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010а - за лицата, неизвършвали дейност през 2009 г.

 •  Ръководство за попълване и подаване на Декларация за доходитепо чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010а - за лицата, неизвършвали дейност през 2009 г.)

 •  Декларация образец 7

 •  Декларация за трудова злополука

 •  Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти)

 •  Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 •  Декларация за доходите по чл.50 от ЗДДФЛ за 2007г. с баркод

 •  Ръководство за попълване и подаване на декларации с бар-код

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.10б, ал.4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.11а, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.11в, ал.5 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без автомобил

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

 •  МОЛБА за издаване на удостоверение за данъчна ценка

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България

 •  Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък - 2012

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. за доходите на физическите лица, с приложенията - подавана през 2012

 •  Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им) - подава се 2012г.

 •  Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)- подава се 2012г.

 •  Декларацията по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2011 г.) - подават се 2012г.

 •  Декларация за данъка върху хазартната дейност по чл.224; чл.231; чл.239, ал.1; чл.239, ал.2 от ЗКПО - подава се 2012г.

 •   Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък - 2012г.

 •  Декларация за български граждани, които отговарят на условията по чл.40а от ЗЗО, но не са подали заявлението преди напускането на страната (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО) - 2012

 •  Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване - 2012

 •   Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за деклариране от страна на платците на доходи на чуждестранни юридически и физически лица

 •  Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски"

 •  Декларация за облагане с патентен данък по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

 •  Декларация по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010а - за лицата, НЕизвършвали дейност през 2010 г.)

 •  Декларация по чл. 219, ал.3 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта

 •  Декларация по чл. 201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. за доходите на физическите лица от източници в България, с приложенията

 •   Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък

 •  Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски"

 •  Декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

 •  Декларация за облагане на доходите на физическите лица от 2008 г. + Приложенията към нея

 •  Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 •  Декларация по по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

 •  Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.348, ал.2 от Кодекса на труда

 •  Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице” - за 2009 г.

 •  Указания за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" - за 2009 г.

 •  Декларация образец №3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други" - за 2009 г.

 •  Указания за попълване на Декларация обр. № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други" - за 2009 г.

 •  Декларация образец №5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” - за 2009 г.

 •  Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” - за 2009 г.

 •  Декларация образец №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ"- за 2009 г.

 •  Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" - за 2009 г.

 •  Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8) - подава се в 2 екземпляра заедно с попълнените декларации за всяка година - за 2009 г.

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване - 21 декемрви 2009

 •   Годишна данъчна декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

 •  Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност с хазартни съоръжения

 •  Декларация за данъка върху хазартната дейност по чл.224; чл.231; чл.239, ал.1; чл.239, ал.2 от ЗКПО

 •   Декларация по чл. 219, ал.3 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта

 •  Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България, с приложения

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина

 •  Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)

 •  Декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г (образец 2001). за доходите на физическите лица

 •  Помощни справки за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г (образец 2001б) за доходите на физическите лица, с право на ползване данъчното облекчение по чл. 22б от ЗДДФЛ

 •  Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения

 •  Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ

 •  Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност

 •  Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго

 •  Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество

 •  Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници, от 22.12.2014

 •  Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък, от 22.12.2014

 •  Приложение 9 (образец 2091) - Прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане от 22.12.2014

 •  Приложение 10 (образец 2010) - Ползване на данъчни облекчения, от 22.12.2014

 •  Приложение 11 (2020) - Предоставени/получени парични заеми, от 22.12.2014

 •  Приложение 12 (образец 2030) - Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица, от 22.12.2014

 •  Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2014 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им), от 22.12.2014

 •  Методи за премахване на двойното данъчно облагане, съгласно сключените СИДДО по отнощение на печалбите и доходите, реализирани от български местни лица в чужбина, от 22.12.2014

 •  Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ) от 08.12.2014

 •  Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ от 08.12.2014

 •  Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ от 08.12.2014

 •  Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ от 08.12.2014

 •  Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ от 08.12.2014

 •  Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ от 08.12.2014

 •  Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея от 08.12.2014

 •  Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице” - за 2008 г.

 •  Декларация по чл. 21, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчениеза деца

 •  Указания за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" - за 2008 г.

 •  Декларация образец №3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други" - за 2008 г.

 •  Указания за попълване на Декларация обр. № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други" - за 2008 г.

 •  Декларация образец №5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” - за 2008 г.

 •  Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” - за 2008 г.

 •  Декларация образец №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ"- за 2008 г.

 •  Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" - за 2008 г.

 •  Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8) - подава се в 2 екземпляра заедно с попълнените декларации за всяка година - за 2008 г.

 •  Декларации и указания за попълването им за 2007г.

 •  Декларации и указания за попълването им за 2006г.

 •  Декларации и указания за попълването им за 2005г.

 •  Декларации и указания за попълването им за 2004г.

 •  Декларации и указания за попълването им за 2003г.

 •  Декларации и указания за попълването им за 2002г.

 •  Декларации и указания за попълването им за 2001г.

 •  Декларации и указания за попълването им за 2000г.

 •  Декларации и указания за попълването им за 1999г.

 •  Декларации и указания за попълването им за 1998г.

 •  Декларации и указания за попълването им за 1997г.

 •  Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 •  обр.О-11. Декларация за трудова злополука (ДВ бр. 53/2006 г.)

 •  Справка–декларация за ДДС

 •  VIES декларация

 •  Справка-декларация по ЗДДС за доставка на услуги, извършвани по електронен път /чл.119, ал.1 от ППЗДДС/

 •  Декларация за ВОП и ВОД на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица /чл.101, ал.1 от ППЗДДС/

 •  Декларация за предоставяне на данни

 •  Декларация за всички публични и частни вземания и лихвите по тях

 •  Декларация за семейно и имуществено състояние по чл. 183, ал. 8, т.3 от ДОПК

 •  Декларация за семейно и имуществено състояние

 •  Декларация за задълженията към кредитори

 •  Декларация на основание чл. 183, ал. 5, т. 2 от ДОПК

 •  Декларация по чл 264, ал. 2 от ДОПК (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства)

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (Образец 1010)

 •  Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат - (Образец 1011)

 •  Приложение № 2 за преотстъпване и намаление на корпоративен данък и за намаление на счетоводния финансов резултат - (Образец 1012)

 •   Приложение № 3 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане - (Образец 1013)

 •  Указания за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (Образец 1010а) - попълва се от лицата, които през периода не са извършвали дейност и не дължат данъци по ЗКПО

 •  Годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година) – обща част

 •  Приложение 1 – Доходи от трудови правоотношения (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година)

 •  Приложение 2 – Доходи от доходи от стопанска дейност като едноличен търговец (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година)

 •  Приложение 3 – Доходи от друга стопанска дейност (по чл. 50 от ЗДДФЛ)

 •  Приложение 4 – Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година )

 •  Приложение 5 – Доходи от прехвърляне на права или имущество (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година)

 •  Приложение 6 - Доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

 •  Приложение 7 - Доходи, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък (по чл. 35 от ЗДДФЛ)

 •  Приложение 8 - Доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители (по чл. 50 от ЗДДФЛ )

 •  Приложение 9 - За притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина (по чл. 50 от ЗДДФЛ)

 •  Годишна данъчна декларация за облагане на доходите от източници в България и чужбина (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година)

 •  Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2007г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)

 •  ТАБЛИЦА 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд

 •  ТАБЛИЦА 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски

 •  Указания за попълване на Таблица 1

 •  Указания за попълване на Таблица 2 • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер