Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Бланки, формуляри и образци

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Бланки, формуляри и образци

 •  обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и) НОВ

 •  Бланка УП-2 - Удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 •  Образец на молба за безсрочен трудов договор

 •  Преводно/платежно нареждане / вносна бележка за НАП

 •  Придружително писмо към Уведомления

 •  Допълнително споразумение във връзка с изменението на възнаграждението за клас

 •  Длъжностна характеристика бланка

 •  Бланка за професионално бизнес писмо

 •  Годишен отчет за 2012 година на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс - пълен комплект

 •  "Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ - 2012

 •  Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ - 2012

 •  Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ - 2012

 •  O-11 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

 •  O-13 П Р О Т О К О Л за резултатите от извършеното разследване на злополуката

 •  O-20 П Р О Т О К О Л за извършено проучване на професионална болест

 •  О-25 У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е За издаден персонален идентификационен код (ПИК) на осигурено лице с ЕГН

 •  Образец на безсрочен трудов договор

 •  Образец на молба за срочен трудов договор

 •  Образец на срочен трудов договор

 •  Образец на молба за трудов договор със срок на изпитване

 •  Образец на трудов договор със срок на изпитване

 •  Мотивационно писмо

 •  Образец на Автобиография /CV/

 •  Образец на молба за постъпване на работа

 •  Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 •  Тест за оперативен счетоводител

 •  Бланка за оттегляне на упълномощаване за подаване на документи по електронен път

 •  Декларация по § 1, ал. 2 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за промяна на "съответното ТП на НОИ"

 •  Заявление за издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО

 •  Приложение № 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО - в сила от 01.01.2015 г.

 •  Приложение № 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО - за 2014 г.

 •  Приложение № 2 - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни.

 •  Приложение № 2а - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО

 •  Приложение № 3 - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО.

 •  Приложение № 4 - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО.

 •  Приложение № 5 - Заявление - декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО

 •  Приложение № 6 - Заявление - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО

 •  Приложение № 7 - Декларация за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

 •  Приложение № 8 - Придружително писмо - в сила от 01.01.2015 г.

 •  Приложение № 8 - Придружително писмо - за 2014 г.

 •  Приложение № 9 - Опис на документите по чл. 3-5 и чл. 14 от наредбата - в сила от 01.01.2015 г.

 •  Приложение № 9 - Опис на документите по чл. 3-5 и чл. 14 от наредбатаза за 2014 г.

 •  Приложение № 10 - Справка за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление в ТП на НОИ - в сила от 01.01.2015 г.

 •  Приложение № 10 - Справка за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление в ТП на НОИ - за 2014 г.

 •  Приложение № 11 - Заявление за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя

 •  Приложение № 12 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на паричните обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване

 •  Приложение № 13 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО 15 календарни дни.

 •  Приложение № 14 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни.

 •  Приложение № 14а - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни

 •  Приложение № 15 – Декларация от осигурителя / самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение - в сила от 01.01.2015 г.

 •  Приложение № 15 – Декларация от осигурителя / самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение - за 2014 г.

 •  Приложение № 16 - Заявление - декларация за изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице

 •  Бланка обр. УП-3 Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж

 •  Дневник за продажбите ( Приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 от ППЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

 •  Дневник за покупките ( Приложение № 11 към чл. 113, ал. 3 от ППЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

 •  Образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ и Заповед ЗМФ -1376/26.10.2007г., с която се утвърждава

 •  Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ"

 •  обр.О-14. Разпореждане на основание чл. 60, ал. 1 от КСО за приемане или неприемане на злополука за трудова

 •  обр.О-15. Приемна карта за профилакториум, балнеосанаториум или рехабилитационен център

 •  обр.О-18. Картон за получаване на бланки болнични листа

 •  обр.О-19. Заповед за проучване на професионално заболяване

 •  ГФО бланки от НСИ

 •  Годишен финансов отчет (ГФО)

 •  Бланка за брак на МЗ - XLS

 •  Генератор на преводни /платежни/ нареждания / вносни бележки за НАП • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер