Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Закони

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Закони

 •  Закон за бюджета на НЗОК за 2012 г.

 •  Закон за здравното осигуряванe за 2012 г.

 •  ЗАКОН за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

 •  Закон за корпоративното подоходно облагане

 •  Закон за местните данъци и такси

 •  Закон за националната агенция за приходите

 •  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г

 •  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 •  Закон за публично предлагане на ценни книжа

 •  Търговски закон

 •  Закон за пазарите на финансови инструменти

 •  Закон за приватизация и следприватизационен контрол

 •  Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

 •  Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

 •  Закон за Комисията за финансов надзор

 •  Закон за допълнителния надзор върху финансови конгломерати

 •  Закон за статистиката

 •  Закон за преброяването

 •  Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 •  Закон за акцизите и данъчните складове

 •  Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

 •  Закон за държавните помощи

 •  Закон за безмитната търговия

 •  Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

 •  Закон за административните нарушения и наказания

 •  Закон за събиране на държавните вземания

 •  Закон за публичното предлагане на ценни книжа

 •  Закон за кредитните институции

 •  Закон за вътрешния одит в публичния сектор

 •  Закон за гарантиране на влоговете в банките

 •  Закон за обществените поръчки

 •  Закон за договорите за финансово обезпечение

 •  Закон за държавната финансова инспекция

 •  Закон за мерките срещу изпиране на пари

 •  Закон за административното производство

 •  Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

 •  Валутен закон

 •  Закон за сделките с компенсаторни инструменти

 •  Закон за Българската народна банка

 •  Закон за кредитните институции

 •  Закон за банковата несъстоятелност

 •  Закон за гарантиране на влоговете в банките

 •  Закон за деноминация на лева

 •  Закон за информация относно необслужвани кредити

 •  Закон за ипотечните облигации

 •  Закон за мерките срещу изпирането на пари

 •  Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

 •  Закон за особените залози

 •  Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи

 •  Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове

 •  Закон за държавния дълг

 •  Закон за насърчаване на инвестициите

 •  Закон за потребителския кредит

 •  Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

 •  Закон за договорите за финансово обезпечение

 •  Закон за защита на класифицираната информация

 •  Закон за висшето образование

 •  Закон за научните степени и научните звания

 •  Закон за достъп до обществена информация

 •  Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 70 от 1998 г.)

 •  Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.

 •  Закон за търговския регистър

 •  Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

 •  Закон за електронния документ и електронния подпис

 •  Закон за кооперациите

 •  Закон за особените залози

 •  Закон за регистър БУЛСТАТ

 •  Закон за експортното застраховане

 •  Закон за здравното осигуряванe

 •  Закон за собствеността

 •  Законът за данък върху застрахователните премии

 •  Закон за счетоводството

 •  Закон за данъците върху доходите на физическите лица • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер