Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Указания от НАП

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Указания от НАП

 •  Указание относно прилагането на ЗДДФЛ /деклариране на парични заеми в декларацията за доходите/

 •  Указание №91-00-257/13.08.08 относно Данъчно третиране по ЗДДС на предоставени субсидии от Държавен фонд "Земеделие" за производство и продажба на качествено краве, биволско, овче и козе мляко.

 •  Указание №24-00-11/28.05.08 относно определяне на приложимото законодателство във връзка с Дял ІІ от Регламент (ЕИО) №1408/71 на Съвета от 14 юни 1971г. (координиране на системите за социално осигуряване)

 •  Приложение №1 към указание №24-00-3/25.01.2008 г. (Таблица за размера на осигурителните вноски)

 •  Указание №24-00-16/31.07.2008г. относно данъчно - осигурителното третиране на някои рискове, предмет на контрол в хода на ревизионните производства на професионални футболни клубове

 •  Указание №24-00-16/31.07.2008г. относно данъчно - осигурителното третиране на някои рискове, предмет на контрол в хода на ревизионните производства на професионални футболни клубове

 •  Указание № 24-00-4/17.01.07 относно установяване на административни нарушения на ЗДДС и на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 •  Указание № 24-00-13/27.06.2008г. относно лицата, упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариуси /не подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС/

 •  Указание № 26-І-48/23.06.2008г. относно данъчно третиране и документиране на доставка на счетоводна услуга и услуга - акредитирано представителство от данъчно задължено лице - акредитиран представител......водене на документация и отчетност по чл.95, ал.2

 •   Указание №20-00-967/23.06.2008г. относно определяне на код по Националната класификация на професиите и длъжностите

 •  Указание №91-00-153/22.05.2008г. относно прилагането на чл. 66 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 •  Указание №24-00-9/18.04.2008г. относно: данъчното облагане и задължителното осигуряване при т.нар. договори за осигуряване на персонала

 •  Указание №91-00-114/18.04.2008г. относно: съдържанието на понятието "основна дейност" за целите на чл. 96 от ЗДДС

 •  Указание №24-00-9/18.04.2008г. относно: данъчното облагане и задължителното осигуряване при т.нар. договори за осигуряване на персонала

 •  Указание № 24-00-8/18.04.2008г. относно: определяне на осигурителния доход за управление и контрол и за лица, полагащи труд без трудово правоотношение, чиито възнаграждения са изплатени след 1 януари 2008г., но трудът е положен преди 1 януари 2008г.

 •  Указание №91-00-97/01.04.2008 относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самооси

 •  Указание №24-00-7/11.04.2008г. относно прилагането на чл.29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 •  Указание № 24-00-6/01.04.2008 г. относно определяне на приложимото осигурително законодателство и издаване на удостоверения на дългосрочно командировани работници и служители от български министерства на територията на други държави - членки

 •  Наръчник по ДДС за 2014 г.

 •  Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

 •  Нови кодове за вид плащане за 2013 г.

 •  Указание №91-00-288/26.09.2008г. относно: Изисквания към данъчните документи

 •  Указание № 91-00-25/02.01.2009г. относно: Изискуемост на данъка върху добавената стойност (ДДС) при вътреобщностното придобиване (ВОП) в случаите на издадена фактура от доставчика преди датата на възникване на данъчното събитие

 •  Указание № 91-00-44/30.01.2009 г. относно: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/

 •  Заповед №РД01-1002/19. 12. 12 г. - от 1 януари 2013 г. има Промяна на длъжности в националната класификация за професиите и длъжностите

 •  Указание № 24-00-7/25.02.2010 г. относно: дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за соц

 •  Указание №91-00-95/24.02.10 относно прилагането на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ (деклариране на парични заеми в декларацията за доходите)

 •  Декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, неизвършвали дейност през 2009 г.) от ЗКПО с баркод, с указание за ползване

 •  Указание №91-00-335/10.08.09 г. относно: връчване на Актове за установяване на административни нарушения на данъчното и осигурително законодателство и Наказателни постановления на чужденци, невладеещи български език.

 •  Справка за изплатени доходи на физически лица (Програмен продукт, с указание за ползване). Новата версия позволява въвеждне на ЕГН, започващо с 0

 •  Указание №04-19-744/22.12.09 относно: данъчно третиране по ЗДДС на заложени вещи в заложни къщи и регистриране и отчитане на продажбите по реда на Наредба Н-18

 •  Указание №24-00-1/07.01.2010г. относно прилагането на осигурителното законодателство /ЗБНЗОК, ЗЗО, ЗБДОО/...

 •  Указание относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., с таблицата за размера на вноските...

 •  Указание № 24-00-2/13.01.2010 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете начина и реда за подаване и съхранение на данни за осигурявани и самоосигуряващи се лица.

 •  Указание №24-00-3/15.01.2010 г. за прилагането на осигурителното законодателство с таблица за съответствие между кодовете за вид плащане, прилагани за 2009 г. и 2010 г. по фондове

 •  Указание относно: Срокове за възстановяване на резултати за данъчен период – данък добавена стойност за възстановяване и дължимост на лихви предвид измененията на чл. 92 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.

 •  Указание № 91-00-41/29.01.10 относно прилагането на чл.22а от ЗДДФЛ при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009 г.

 •  Указание за ползване на декларациите с баркод по чл. 92 от ЗКПО

 •  Указание за ползване на декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ

 •  Годишна данъчна декларация, с баркод, по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. (образец 2001 за доходите на физическите лица), с указание за ползване

 •  Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с баркод, с указание за ползване

 •  Декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, неизвършвали дейност през 2009 г.) от ЗКПО с баркод, с указание за ползване

 •  Указание №91-00-95/24.02.10 относно прилагането на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ (деклариране на парични заеми в декларацията за доходите)

 •  Указание № 24-00-7/25.02.2010 г. относно: дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за соц

 •  изменение на Указание № 24-00- 7/25.02.2010 г. от 26 февруари 2010 г.

 •  Указание №20-00-98/11.03.2010 г. относно: отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал .2, т

 •  Указания за разсрочване и отсрочване? на публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите

 •  Указания, формат и ред за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за „Справка за физическите лица, на които през 2007г. са изплатени доходи, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии”

 •  Указание №91-00-97/01.04.2008 относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самооси

 •  Указание № 24-00-6/01.04.2008 г. относно определяне на приложимото осигурително законодателство и издаване на удостоверения на дългосрочно командировани работници и служители от български министерства на територията на други държави - членки

 •  Указание №91-00-36/04.02.2008 г. отнасно: прилагане разпоредбите на чл. 355 от Кодекса за социално осигуряване, чл.103 и чл.104 от Закона за здравното осигуряване и чл. 31 от Закона за гарантирани вземания на работниците и служителите.

 •  Указание №24-00-3/25.01.2008 г. относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 година, Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 година, измененията в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното о

 •  Приложение №1 към указание №24-00-3/25.01.2008 г.

 •  Указания за 2007 г.

 •  Указания за 2006 г.

 •  Указание №91-00-114/18.04.2008г. относно: съдържанието на понятието "основна дейност" за целите на чл. 96 от ЗДДС

 •  Указание №91-00-97/01.04.2008 относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самооси

 •  Указание №24-00-7/11.04.2008г. относно прилагането на чл.29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 •  Указание № 24-00-6/01.04.2008 г. относно определяне на приложимото осигурително законодателство и издаване на удостоверения на дългосрочно командировани работници и служители от български министерства на територията на други държави - членки

 •  Указание №24-00-5/28.03.2008 относно: извършване на проверки за регистрация по ЗДДС по повод текста на чл.176а и 176б от ЗДДС

 •  Указание №24-00-1/14.01.2008г и Указание №24-00-4/10.03.2008 относно: прилагането на новите ал. 8-10 на чл.92 от ЗДДС, за възстановяването на ДДС в хода на висящо производство по ревизия

 •  Указание №44-00-28/17.12.2007 г. относно: Удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността по чл.28, т.1 и 2 от ЗДДС

 •  Указание №91-00-36/04.02.2008 г. отнасно: прилагане разпоредбите на чл. 355 от Кодекса за социално осигуряване, чл.103 и чл.104 от Закона за здравното осигуряване и чл. 31 от Закона за гарантирани вземания на работниците и служителите.

 •  Приложение №1 към указание №24-00-3/25.01.2008 г.

 •  Указание №24-00-3/25.01.2008 г. относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 година, Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 година, измененията в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното о

 •  Указание относно: Определяне на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол, включително с членове на управителни и контролни органи на предприятия, както и за доходи от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по изв

 •  Указание относно: документиране на доставки на течни горива чрез електронна система с фискална памет, собственост на лице, различно от доставчика на горивата

 •  Указание относно: Прилагане на чл.42 от ЗДДФЛ при определянето на авансовия данък за възнаграждения по трудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 1 януари 2008 г.

 •  Указание за попълване на справката по чл.57

 •  Указание относно: Третиране на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 •  Указание с №24-00-47 от 08.11.2007 г. относно: Прилагане разпоредбата на чл. 72 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка със запитвания на органи по приходите и задължени лица, както и наличиета на противоречива съдебна практика.

 •  Указание с № 91-00-321/08.11.2007 г. относно уеднакняване на практиката на органите по приходите при извършване на действия, по връчване на документи в хода на административното производство

 •  Указание относно: Данъчно третиране за целите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица на сумата, която осигурителят изплаща на осигуреното лице съгласно чл.40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за първия ден на временната нер

 •  Указание относно: Прилагане разпоредбите на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредба №Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

 •  Указание относно: Данъчно третиране на доставки на услуги по превоз на стоки и спедиторски, куриерски и пощенски услуги, оказвани във връзка с такъв превоз, когато транспортът преминава през територията на България

 •  Указание относно: Данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС в сила от 1 януари 2007 г.

 •  Указание относно: Данъчно третиране за целите на ЗДДС на предоставените средства съгласно условията и реда, посочени в Наредба №2 от 31.03.2006г. на МФ и Наредба №3 от 04.04.2005г. на МФ.

 •  Указание относно: Данъчно третиране за целите на ЗДДС на предоставената на тютюнопроизводителоте целева парична подкрепа за изкупуване на тютюн в рамките на минималните изкупни цени на тютюн

 •  Указание с №24-00-37/04.07.07 относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане разпоредбите на ЗДДС относно признаване право на приспадане на данъчен кредит за налични активи към датата на регистрация на лицата във връзка със съставянето, подаването и отр

 •  Указание с №24-34-333/02.06.2007 относно: определяне на адреса за кореспонденция на задължените лица, в случаите, когато адресът, посочен във фактурата се различава от адреса за кореспонденция, посочен при регистриране на лицата.

 •  Указание за създаване на единна практика за прилагане на ЗДДС и Правилника за прилагането му за издаването на идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС

 •  Указание с № УК-6/ 16.05.07г. на Министъра на финансите относно данъчния статут и данъчното третиране по реда на ЗКПО(отм.) и ЗКПО (в сила от 01.01.2007г.) на висшите училища - държавни и частни, получили акредитация и създадени при условия и по ред, опре

 •  Указание с № 24-00-33/ 18.05.07г. относно: Прилагане на ЗДДС в случаите на доставки, свързани с туристически услуги

 •  Указание с № 24-00-32/ 08.05.07 относно: Уеднаквяване практиката при извършване на ревизии от органите на Националната агенция за приходите за установяване на задълженията за данъци на моряците– местни физически лица.

 •  Указание с № 24-00-31/ 08.05.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбата на чл. 3 от ЗДДС във връзка с решение на Конституционния съд № 7 от 23.04.2007г., (ДВ, бр.37/2007г.)

 •  Указание за облагане с ДДС на лицата, упражняващи свободни професии.

 •  Указание с № 24-00-27/ 21.04.07г. относно: Правната регламентация на вътреобщностните доставки по чл.7 ал.1 и ал.4 от ЗДДС.

 •  Указание с № 24-00-28/21.04.07г. относно: Действия на органите по приходите във връзка с погасени по давност задължения.

 •  Указание с № 24-32-67/ 18.04.07г. относно: Приложението на чл. 126, ал.3 от ЗДДС

 •  Указание с № 24-00-23/ 04.04.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл.107, т. 4, б."а" от ЗДДС в случаите на неприключили към влизането му в сила производства по прекратяване на юридическото лице - търговец в ликвидация

 •  Указание с № 91-00-86/21.03.07г. относно: Данъчно третиране по ЗДДС на консумативи, електроенергия, топлоенергия, вода, и др., префактурирани от наемодател на наемател

 •  Указание относно правен режим на ДДС за възстановяване по реда и при условията на чл. 92, ал. 3 от ЗДДС

 •  Указание относно данъчно и счетоводно третиране през 2007г. на организациите за колективно управление на авторски права, автори и носителите на авторски права

 •  Указание №24-00-9/18.04.2008г. относно: данъчното облагане и задължителното осигуряване при т.нар. договори за осигуряване на персонала

 •  Указание № 24-00-8/18.04.2008г. относно: определяне на осигурителния доход за управление и контрол и за лица, полагащи труд без трудово правоотношение, чиито възнаграждения са изплатени след 1 януари 2008 г., но трудът е положен преди 1 януари 2008г.

 •  Указание №91-00-114/18.04.2008г. относно: съдържанието на понятието "основна дейност" за целите на чл. 96 от ЗДДС

 •  Указание №24-00-9/18.04.2008г. относно: данъчното облагане и задължителното осигуряване при т.нар. договори за осигуряване на персонала • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер