Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Наредби

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Наредби

 •  Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

 •  НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

 •  Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

 •  Наредба за осигурителните каси

 •  Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

 •  Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

 •  Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда

 •  Наредба №Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица

 •  Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

 •  Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 •  Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране

 •  НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

 •  НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести Списък на професионалните болести

 •  Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационно обучение, организирани от Агенцията по заетостта

 •  НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските

 •  НАРЕДБА за трудоустрояване

 •  НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

 •  НАРЕДБА за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски

 •  НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане

 •  НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 •  НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

 •  НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

 •  НАРЕДБА № 2 за изискванията за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

 •  НАРЕДБА № 4 от 16.03.1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги

 •  НАРЕДБА № 4 от 16.03.1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги

 •  НАРЕДБА за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта

 •  НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България

 •  НАРЕДБА за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г.)

 •  НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

 •  НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

 •  НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове

 •  НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

 •  НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

 •  НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

 •  НАРЕДБА № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

 •  НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

 •  НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

 •  НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините

 •  НАРЕДБА № 14 от 7.08.1998 г. за службите по трудова медицина

 •  НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращането на уведомлението по чл.62,ал.4 от Кодекса на труда

 •  Наредба на КФН за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заемане на ценни книжа

 •  Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции

 •  Наредба № 7 за големите експозиции на банките

 •  Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции

 •  Наредба № 38 за капиталовата адекватност на банките

 •  Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка

 •  Наредба № 10 за вътрешния контрол в банките

 •  Наредба № 11 за управлението и надзора върху ликвидността на банките

 •  Наредба № 12 за надзор на консолидирана основа

 •  Наредба № 17 за установяване размера на вложенията на банките по чл. 47 от Закона за кредитните институции

 •  Наредба № 20 за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции

 •  Наредба № 26 за финансовите къщи

 •  Наредба за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

 •  Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

 •  Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път

 •  Наредба № 7 от 29 юни 2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни

 •  Наредба № 3 от 26 октомври 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница

 •  Наредба за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд в друг съответен фонд.

 •  Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор

 •  НАРЕДБА № 23 от 8.02.2006 г. за условията и реда за оценка на клиентските активи

 •  Наредба № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки

 •  Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

 •  НАРЕДБА № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви (Загл. доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.),

 •  НАРЕДБА № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества (Загл. доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.),

 •  Наредба № 29 от 12 юли 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа, съгласно чл.176, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване

 •  НАРЕДБА № 17 от 2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал

 •  НАРЕДБА № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество

 •  Наредба № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г., изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 27 от 2007 г.)

 •  НАРЕДБА № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

 •  НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

 •  НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства

 •  НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използван

 •  Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица

 •  Наредба № 3 за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

 •  Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер