Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Указания от НОИ

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Указания от НОИ

 •  Указание относно разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. /Обн. ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г./ и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до задължителното пенсионно о

 •  Указание относно промените, свързани с правото и размера на паричните обезщетения за майчинство от 1 януари 2009 г.

 •  СПРАВКА за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или молба в ТП на НОИ

 •  МОЛБА за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя

 •  МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни

 •  МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО

 •  МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО

 •  МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни

 •  МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни

 •  ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ по чл. 3 – 5 и 14 от Наредбата

 •  ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО ДО НОИ

 •  Указание относно промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ)

 •  Декларация за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица

 •  Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица

 •  Заявление за отпускане на парично обезщетение за дълготрайна безработица на основание чл. 54и от КСО

 •  Заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица, неполучено от починало лице

 •  Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 233 от ЗОВСРБ

 •  Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО

 •  Указание относно уточняване на заявения вид осигуряване на самоосигуряващи се лица, подали документи за отпускане и изплащане на парични обезщетения и помощи от ТП на НОИ

 •  Изменение и допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица с ПМС № 231 от 19. 09. 2008 г. (ДВ, бр. 86 от 03. 10. 2008 г.)

 •  Представяне на документи от учащи се, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 3 НПОС от страни, с които Република България има сключени договори за правна помощ

 •  Указание относно добросъвестността на лицата, които са подали искане за отпускане на пенсия до 1 януари 2007 г. и към датата на подаване на заявлението са работили в страна, с която Република България има договор в областта на социалното осигуряване

 •  Преизчисляване на пенсиите на основание § 7а от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

 •  Допълнение на указания, дадени с писмо № 91-01-282 от 20.12.2007 г. на дирекция “ЕИМД” във връзка с прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 по отношение на обезщетенията за болест и майчинство

 •  Указание относно разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. /Обн. ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г./ и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до задължителното пенсионно о

 •  Указание относно промените, свързани с правото и размера на паричните обезщетения за майчинство от 1 януари 2009 г.

 •  Уеднаквяване на практиката при заверяването на осигурителните книжки

 •  Измененията в § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО, направени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /ЗИДКСО/, обн. ДВ, бр. 33 от 28.03.2008 г., в сила от 1.04.2008 г.

 •  Указание относно изменение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

 •  Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с Постановление на Министерския съвет № 21 от 8 февруари 2008 г.

 •  Промени в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, свързани с възложените на НОИ дейности

 •  Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

 •  Указание относно постъпващите в Националния осигурителен институт запорни съобщения за налагане на запори върху обезщетения, изплащани от фондовете на държавното обществено осигуряване

 •  Провеждане на дейността по профилактика и рехабилитация, финансирана от бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.

 •  Указание относно реда за издаване на болнични листове за гледане на болен член от семейството

 •  Преизчисляване на добавката по чл. 9 ЗПГРРЛ, считано от 01 януари 2008 г.

 •  Въведение в правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и в Регламент (ЕИО) № 574/72

 •  Прилагане на правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и в Регламент (ЕИО) № 574/72 във връзка с обезщетенията за болест и майчинство

 •  Образец 1.1.

 •  Образец 1.2.

 •  Образец 2.1.

 •  Образец 2.2.

 •  Образец 3.1.

 •  Образец 3.2.

 •  Образец 4

 •  Прилагане на правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и в Регламент (ЕИО) № 574/72 по отношение на паричните обезщетения за безработица

 •  Приложение 1. Заявление за износ на парично обезщетение за безработица

 •  Приложение 2. Декларация за запазване на правото за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 69 от Регламент (ЕИО) 1408/71

 •  Промяна в минималния и максималния размер на паричното обезщетение за безработица и в максималния размер на гарантираното вземане

 •  Заверяване на осигурителни книжки на еднолични търговци, извършващи единствено земеделска дейност, и помощник-нотариусите

 •  Промяна в размера на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на ДОО

 •  Изпълнение на Националната програма “Помощ за пенсиониране”

 •  Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица

 •  Примерен образец на молба за получаване на ПИК

 •  Указания на НОИ по здравно осигуряване 2003-2005 г

 •  Указания по промените в Кодекса на труда и регистрирането на трудовите договори

 •  Допълнителни указания по регистрирането на трудовите договори • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер