Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Коригиране и заличаване на данни за периода 07.2000 г. – 10.2000 г., подадени с декларация образец № 1 по грешен БУЛСТАТ


Коригиране и заличаване на данни за периода 07.2000 г. – 10.2000 г., подадени с декларация образец № 1 по грешен БУЛСТАТ
ОТНОСНО: Коригиране и заличаване на данни за периода 07.2000 г. – 10.2000 г., подадени с декларация образец № 1 по грешен БУЛСТАТСъгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица декларации образец № 1, 3 и 5 не се подават за коригиране и заличаване на данни след изтичане на 5 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски. В тези случаи декларации се подават само след изрични указания на Националната агенция за приходите /НАП/. Във връзка с цитираната разпоредба Изпълнителният директор на НАП е утвърдил следната процедура, в която за извършване на корекции и/или заличаване на данни, подадени след срока по чл. 3, ал. 4 от наредбата, е предвидено следното:
 Задълженото лице следва да подаде молба за коригиране или заличаване на данните в компетентната ТД на НАП. В молбата се описват причините, поради които се налага корекция на вече подадена декларация и се прилагат доказателства, които налагат корекцията, попълнена коригираща декларация, и приемопредавателен протокол по чл. 6, ал. 5 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. в 2 екземпляра;
 Декларацииите за корекция и/или за заличаване се анализират от служителите от сектор „Прием и обработка на декларации”, които съпоставят данните от приложените документи с наличната информация;
 Ако се установи основание за извършване на корекцията или заличаването, декларациите се въвеждат в регистъра. На задълженото лице се връща копие от приемопредавателния протокол;
 В случай, че няма основание за корекция или заличаване на данните копие от протокола за извършената проверка и приложените декларации се връщат на задълженото лице, заедно с екземпляр от приемопредавателния протокол. В приемопредавателния протокол се отбелязва броя на неприетите коригиращи и/или заличаващи записи.
Предвид изложеното в запитването, че Ваши данни, подадени с декларация образец № 1 за периода от месец юли 2000 г . до месец октомври 2000 г. са постъпили по грешен БУЛСТАТ - на фирма, различна от тази, в която е положен осигурителният Ви стаж, следва да се обърнете към осигурителя, при когото сте работил за да бъде коригирана информацията за тези месеци.


изтегли оттук »

НАП: Отговори на въпроси« назад към НАП: Отговори на въпроси


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаКоригиране и заличаване на данни за периода 07.2000 г. – 10.2000 г., подадени с декларация образец № 1 по грешен БУЛСТАТ

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер