Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Данъчно облагане на обезщетение по чл.225,ал.1 от КТ


Данъчно облагане на обезщетение по чл.225,ал.1 от КТ

Относно: Данъчно облагане на обезщетение по чл.225,ал.1 от КТВ отговор на направеното запитване с писмо вх.№ВхД-883/26.02.2007г при ТД на НАП гр.Хасково изразяваме следното становище:
От изложеното в писмото е видно, че с изпълнителен лист от съда през 2006г. Ви е изплатено обезщетение от работодателя за неправилно уволнение по чл.225 ал.1 от КТ, заедно със законните лихви за периода.
Обезщетението за незаконно уволнение, което работодателят дължи на основание чл.225 ал.1 от Кодекса на труда, както и законната лихва върху това обезщетение не попадат сред освободените от облагане доходи, посочени в чл.12 и чл.19 ал.2 от Закона за облагане доходите на физически лица /отм.,но за 2006г.в законна сила/.
В тази връзка при данъчното облагане на упоменатите доходи следва да се има предвид следното:
Данъчната основа за дохода, представляващ обезщетение се формира по реда на глава седма от ЗОДФЛ/отм/, действаща към момента на изплащането му, и се внася по реда на чл.50 от закона. В случай че през конкретния месец освен обезщетението се изплаща и трудово възнаграждение, доходите ще подлежат на съвкупно облагане по посочения ред.
Данъчната основа за дохода от лихви се определя по реда на чл.26,т.4 от същия закон. Лихвите се облагат с окончателен данък в размер 12% по реда на чл.40 от закона, като данъка се внася от платеца на доходите/в случая работодателя/ в срок до 15 дни от датата на удържането по сметка на Териториалната дирекция по местоседалището на платеца.ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”:

/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

изтегли оттук »

НАП: Отговори на въпроси« назад към НАП: Отговори на въпроси


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаДанъчно облагане на обезщетение по чл.225,ал.1 от КТ

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер