Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Възстановяване на доброволно платени здравноосигурителни вноски, погасени по давност


Възстановяване на доброволно платени здравноосигурителни вноски, погасени по давност
ОТНОСНО: Възстановяване на доброволно платени здравноосигурителни вноски, погасени по давност

Уважаеми г-н ………..,

В отговор на Ваше запитване Ви уведомяваме за следното:
На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за Националната агенция за приходите агенцията установява публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ДОПК публични държавни вземания са и вноските за здравно осигуряване, които се дължат по силата на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО). Задълженията за здравноосигурителни вноски се установяват по ред, определен в ДОПК – с декларация по чл. 105 от ДОПК, с акт на орган по приходите за установяване на задължение по чл. 106, ал. 1 и по чл. 107, ал. 3 от ДОПК и окончателно с ревизионен акт по чл. 118 от ДОПК.
От изложената фактическа обстановка в запитването и приложените към същото документи е видно, че задълженията за здравно осигуряване на представляваното от Вас лице не са установени точно по основание и по размер, според предвидения в ДОПК ред, а са извлечени от справочната система на НАП за здравноосигурителния статус на задължително осигурените в НЗОК лица. Законът за здравното осигуряване (ЗЗО), който регламентира заплащането на здравните вноски, не предвижда периоди, за които да не се дължат вноски. Ето защо, когато в информационния масив на НАП за определено лице липсват данни за внесени здравни вноски на някое от основанията в чл. 40 от ЗЗО, системата генерира справка за месеците без здравни вноски, в която са посочени дължимите суми за внасяне за съответните месеци, ведно със законната лихва, съгласно чл. 107 от ЗЗО.
По отношение способите за погасяване на публичните вземания същите са изброени изчерпателно в чл. 168, т. 1-7 от ДОПК. В т. 1-4 е указано, че публичното вземане се погасява, когато е платено, чрез прихващане или по давност и опрощаване. В чл. 171, ал. 1 от ДОПК е предвидена 5-годишна давност, считано от 1 януари на годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. Погасителната давност не заличава задълженията за внасяне на осигурителните вноски, а прави невъзможно принудителното им събиране. Съгласно чл. 173 от ДОПК, вземанията се отписват, когато са погасени по давност. В случая няма започнала процедура по установяване или събиране на невнесените суми, поради което не може да има произнасяне на компетентен орган по отписване на задълженията, които са погасени по давност. Според чл. 174 от ДОПК не подлежат на връщане доброволно платени публични задължения, изпълнени след изтичане на давностния срок, включително отписаните по реда на чл. 173. Иначе казано, когато лицето е платило доброволно задължение с изтекла погасителна давност, за органите по приходите това задължение е платено на валидно правно основание и не подлежи на възстановяване.


изтегли оттук »

НАП: Отговори на въпроси« назад към НАП: Отговори на въпроси


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаВъзстановяване на доброволно платени здравноосигурителни вноски, погасени по давност

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер