Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Жалба срещу работодател за неспазване на трудовото и осигурително законодателство


Жалба срещу работодател за неспазване на трудовото и осигурително законодателство
ОТНОСНО: Жалба срещу работодател за неспазване на трудовото и осигурително законодателство


Уважаема г-жо …………,

В отговор на Ваша жалба ………, Ви уведомяваме за следното:

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ в редакцията след изменението, направено със ЗБДОО за 2007 г. (обн. ДВ, бр. 105, в сила от 1 януари 2007 г.), осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за работниците и служителите се начисляват върху брутните месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната длъжност според основната икономическа дейност на осигурителя. Вноските се поделят между работодателя и осигурените лица в определено за съответната календарна година съотношение (за 2005 г. 70:30; за 2006 и 2007 г. 65:35) и се дължат върху получените, или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения.
Според чл. 7, ал. 3 от КСО (нова, ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски до края на месеца, през който е извършено начисляването. Преди промяната на посочените разпоредби (до 31 декември 2006 г.) работодателите дължаха осигурителни вноски за наетите по трудови правоотношения лица при условие, че са изплатили възнагражденията им за съответния месец. Този срок за внасяне на дължимите осигурителни вноски се запазва по отношение на начислените до 31 декември 2006 г. възнаграждения. Това означава, че ако работодателят е начислил, но не е изплатил работните заплати на работещите при него лица, отнасящи се за периоди до 31 декември 2006 г., за него все още не е възникнало задължението да внесе дължимите осигурителни вноски върху тези заплати.
В конкретния случай не е ясно дължими ли са от бившия Ви работодател осигурителните вноски за периода от месец април 2005 г. до месец март 2006 г., тъй като в запитването не се уточнява дали заплатите за същия период са изплатени. Предвид изложеното преписката ще бъде изпратена за извършване на проверка, която да установи има ли данни за нарушаване на осигурителното законодателство от страна на работодателя.


изтегли оттук »

НАП: Отговори на въпроси« назад към НАП: Отговори на въпроси


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаЖалба срещу работодател за неспазване на трудовото и осигурително законодателство

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер