Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

уеднаквяване на действията по изискване на информация от банките, извършвани от публичните изпълнители и органите по приходите, във връзка с налагането на обезпечителни мерки и събиране на доказателства при проверки и ревизии


уеднаквяване на действията по изискване на информация от банките, извършвани от публичните изпълнители и органите по приходите, във връзка с налагането на обезпечителни мерки и събиране на доказателства при проверки и ревизии


1000 - София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591, Факс: (02) 9870827

Изх. № 99-00-46
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: уеднаквяване на действията по изискване на информация от банките, извършвани от публичните изпълнители и органите по приходите, във връзка с налагането на обезпечителни мерки и събиране на доказателства при проверки и ревизии
На основание чл. 10. ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следното задължително указание:
I. Определяне на обхвата на информацията, изисквана от банките от публичните изпълнители при налагане на обезпечителни мерки
Във фазата на принудителното изпълнение срещу длъжника, публичните изпълнители могат да наложат обезпечителна мярка по реда на чл.2()2. ал.1 от Данъчно--осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Запор върху паричните средства и вземания на длъжника в банки. При вписване на запорното съобщение, съгласно чл.212. ал.З от ДОПК, публичните изпълнители разполагат с правомощието да изискват от банката следното:
- информация за сключените договори за доверително управление;
- информация за сключените договори за предоставяне;на банкови касетки;
- информация за другите сключени от тях сделки с'; длъжника, свързани с негово
движимо и недвижимо имущество или дялови участия. 4 '
При определяне обхвата на "другите сключени сделки е длъжника, свързани с негово движимо и недвижимо имущество", следва да се има'т предвид видовете сделки, регламентирани в разпоредбите па чл.42() - 426 от Търговския закон.
С оглед па това. за сключените между банката и длъжника договори за обикновен или паричен влог и за разплащателна сметка, тяхната характеристика: брой сметки, вид на валутата, в която са открити, срок на действие (дата н'а откриване и закриване на банковата сметка); техния конкретен номер (като индивидуализираш белег па договора), на основание чл.212, ал.З от ДОПК банката е длъжна да представи информация, в срока определен й от съответния публичен изпълнител.

В чл.12, ал.2, т.5 и т.6 от ДОПК е регламентирано правомощието на публичния изпълнител да изисква извлечение по сметки на длъжника, както и да иска разкриване на банкова тайна по ред, предвиден в закон. Съгласно разпоредбата на чл.62, ал.1 във връзка с ал.2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), наличността и операциите по сметките и влоговете на отделните клиенти, представлява банкова тайна. Редът за нейното разкриване е посочен в чл.62. ал.6. т.З от ЗКИ. съгласно който сведенията за наличността и операциите по сметките и влоговете на длъжника (клиент на банката), могат да бъдат разкрити по решение на районния съд. постановено по искане на Директора на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в следните случаи:
1. когато се представят доказателства, че проверяваното лице е осуетило
извършването на проверка или ревизия или не води необходимата отчетност, както и че тя
е непълна или недостоверна (чл.6 2, ал.6, т.З, б."а" от ЗКИ);
2. когато с акт на компетентен държавен орган е установено настъпването на
случайно събитие, довело до унищожаване на отчетната документация на проверяваното
лице (чл.62, ал.6, т.З. б.""б" от ЗКИ). :
По аргумент за противното, видно от изчерпателно; посочените случаи, в които Териториалният директор на НАП може да поиска от съда да разреши и определи срок за разкриване на банкова тайна, редът, предвиден в чл.62 от ЗКИ не предвижда информация за наличните суми (депозити) на длъжника да бъде разкривана на публичните изпълнители, в случаите когато е необходимо налагането на запори върху банкови сметки, за обезпечаване на публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски.
II. Определяне на обхвата на информацията, изисквана от банките от органите по приходите при събиране на информация
Съгласно чл.37. ал.1 от ДОПК. органите по приходите разполагат с правомощието
да събират доказателства в административното производство. За изпълнението на тази
функция, в чл.12. ал.1. т. 11 от ДОПК са регламентирани правомощията на органите по
приходите да изискват от всички лица. държавни или общински органи данни, сведения,
документи, книжа, материали, вещи. извлечения по сметки,(справки и други носители на
информация, необходими за осъществяване на контролната дейност. С оглед на това. в
хода на извършване на проверка или ревизия, органите по приходите могат да изискват от
банките информация за сключените между тях и длъжника договори за обикновен или
паричен влог и за разплащателна сметка, тяхната характеристика: брой сметки, вид на
валутата, в която е открита, срок на действие (дата на откриване и закриване на банковата
сметка); техния конкретен номер (като индивидуализиращ :.белег на договора), както и
сумите (депозитите) по сметките, като на основание чл.37. ал;5 от ДОПК банката е длъжна
да представи изисканата информация. В срока определен й от съответния орган по
приходите. ;
За разлика от публичните изпълнители, органите по приходите разполагат с правомощието да изискват информация, представляваща банкова тайна, в случаите, когато

в хода на извършвана проверка или ревизия, установят някои от обстоятелствата по чл.62, ал.6, т.З, б. "а" или б."б" от ЗКИ.
При изготвяне на мотивираното искане от името на съответния териториален директор до районния съд. органите по приходите следва да определят обхвата на изисканата информация, като имат предвид, че извлечения по сметки в банката, включва изискването на информация за движението на сумите по сметката: нейния начален и краен баланс, извършените счетоводни записвания по нея. както и информация за документите, послужили за основание за счетоводните записвания по банковата сметка. Информация за движението по сметките на проверявания или ревизираният субект може да се иска както за закрити, така и за действащи банкови сметки за период, в съответствие с периода на проверката или ревизията.
Наред с гореизложеното, при определяне на банките - адресати на искания за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, органите по приходите и публичните изпълнители, следва да имат предвид следното:
Информация за сметките на задължените лица. органите могат да-изискват само от банки по смисъла на чл.2 от ЗКИ. По аргумент от разпоредбата на чл.б. ал.2 от ЗКИ, това качество не притежават институции, чието име е установено или признато със закон или с международно споразумение, по което Република България е страна, както и когато от смисъла, в който е употребена думата „банка", е ясно, че институцията няма за предмет на дейност извършването на банкови сделки. Към тази категория институции попадат Световната банка и Българската народна банка.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МАРИЯ МУРГИНА/

изтегли оттук »

НАП: Отговори на въпроси« назад към НАП: Отговори на въпроси


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за деца



уеднаквяване на действията по изискване на информация от банките, извършвани от публичните изпълнители и органите по приходите, във връзка с налагането на обезпечителни мерки и събиране на доказателства при проверки и ревизии

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер