Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Заплащане на данък върху превозните средства на спрени от движение и бракувани превозни средства.


Заплащане на данък върху превозните средства на спрени от движение и бракувани превозни средства.ОТНОСНО: Заплащане на данък върху превозните средства на спрени от движение и бракувани превозни средства.


В отговор на Ваше запитване, Ви уведомяваме, че:
По силата на чл. 58, ал. 4 и чл. 61ж, ал. 2 /отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г./ от Закона за местните данъци и такси за превозно средство, което няма да се ползва, данък върху превозните средства и пътен данък не се събират, при условие, че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.
При спиране от движение на превозно средство за собственика не е установено задължение за подаване на декларация /в сила до 31.12.2006 г./, съгласно чл. 54, ал. 3 от ЗМДТ. За настъпване на желаните последици е необходимо представяне на документ, издаден от компетентен орган, в случая съответния сектор на "КАТ - Пътна полиция", удостоверяващ това обстоятелство /чл. 54, ал. 4 ЗМДТ/.
Редът и условията за спиране от движение на превозни средства са регламентирани в лава седма на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, издадена от министъра на вътрешните работи. Превозните средства се спират от движение временно по искане на собственика или при условията и по реда на чл. 171, т. 2 от Закона за движението по пътищата /чл. 40, ал. 1 от наредбата/.
Няма ограничения относно момента или срока на спиране от движение, когато превозното средство се спира по искане на собственика.
Режимът на данъчните преференции не следва непосредствено във времето спирането от движение на превозно средство. В случаите по чл. 58, ал. 4 и чл. 61ж, ал. 2 /отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г./ ЗМДТ данъци не се начисляват от началото на годината, следваща годината на спиране от движение /връщане на регистрационния талон/.
Аналогичен е случаят с унищожените превозни средства. Доколкото обаче това са обстоятелства, които водят до прекратяване на облагането или освобождаване от данък, т. е. до обстоятелства с благоприятни последици за данъчнозадълженото лице, в негов интерес е да уведоми за същото, като представи надлежни документи. Копие от тези документи се прилагат към декларация, която то е необходимо да попълни за удостоверяване на настъпилото обстоятелство.
От запитването не става ясно дали през 2002 г. сте уведомили данъчна администрация за спирането от движение на лекият автомобил, съответно през 2006 г. - общинска администрация за бракуването на същия. При условие, че през цитираните периоди не сте представили документи удостоверяващи обстоятелствата имащи значение за прекратяване на облагането е необходимо да представите пред общинската администрация надлежни документи издадени от компетентните органи за посочените от Вас обстоятелства.

изтегли оттук »

НАП: Отговори на въпроси« назад към НАП: Отговори на въпроси


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаЗаплащане на данък върху превозните средства на спрени от движение и бракувани превозни средства.

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер