Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Освобождаване от данък лек автомобил собственост на лице с намалена работоспособност.


Освобождаване от данък лек автомобил собственост на лице с намалена работоспособност.

ОТНОСНО: Освобождаване от данък лек автомобил собственост на лице с намалена работоспособност.

В отговор на Ваше запитване, Ви уведомяваме, че:
С обнародването на Закона за местни данъци и такси в ДВ бр. 117 от 1997 г., в сила от 01.01.1998 г. в чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ са регламентирани преференции по отношение на данъка върху превозните средства, в чийто регистрационен талон има надпис „инвалиден”.
С § 32, т. 14, буква „б” на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане /в сила от 01.01.1999 г./ се промени текста на чл. 58, ал. 1, т. 4, според който се освобождава от данък лекият автомобил - собственост на инвалид, с обем на двигателя до 1800 куб.см и с мощност до 100 конски сили.
В ДВ бр. 112 от 2003 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси. Измененията влизат в сила от 01.01.2004 г. В хипотезата на чл. 58, ал. 1, т.4 относно освобождаването от данък е добавена и триколката, т.е. през 2004 г. и за триколка, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто няма да се плаща данък.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси обнародван в ДВ бр. 100 от 2005 г. в сила от 01.01.2006 г. в текста на чл. 58, ал. 1, т. 4 има промяна само по отношение на мощността – от данък се освобождават триколката или лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб.см и с мощност до 74 kW.
Освобождаване от данък настъпва при кумулативното наличие на всички изисквани от закона условия.
Съгласно чл. 19, ал. 1 от Семейния кодекс /СК/ вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити. Този текст от обнародването на СК с ДВ бр. 41 от 1985 г. до момента не е променян.
Предвид гореизложеното, когато лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данък върху превозните средства, е съпружеска имуществена общност, преференцията се прилага относно идеалната част, притежавана от инвалида.
Съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, гражданите са длъжни да плащат данъци и такси установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. По силата на ал. 2 на чл. 60 от Конституцията, данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.

изтегли оттук »

НАП: Отговори на въпроси« назад към НАП: Отговори на въпроси


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаОсвобождаване от данък лек автомобил собственост на лице с намалена работоспособност.

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер