Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността МАЙСТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността МАЙСТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на длъжността

МАЙСТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ

Клас по НКПД: Квалифицирани работници
Код по НКПД: 74122005

I. Длъжностни задължения
Характеристика на изпълняваната работа:
- организира, ръководи, координира, контролира и
участва в процеса на приготовлението на
продукцията, нейното външно оформяне и издаването
й;
- съобразява асортимента с наличните суровини и
потребителско търсене;
- контролира доставката и съхранението на
необходимите продукти по време, асортимент и
количество;
- следи за експлоатационната готовност,
ефективното използване и поддържане на
оборудването и инвентара;
- контролира санитарно-хигиенното състояние на
производствените помещения;
- контролира сроковете по съставянето и
представянето на първичните счетоводни документи;
- прави рекламация на некачествените стоки и
некачествено извършени услуги.

ІІІ. Отговорности:
- ефективното използване на суровините без да се
нарушава технологията;
- намаляване материалните разходи в производството
без да се влошава качеството на произвежданата
продукция;
- правилното съхраняване на продуктите и готовата
продукция.

IV. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Трябва да знае:
-нормативните документи по организацията и
технологията на сладкарското производство;
- качествената и физико-химична характеристика и
кулинарното предназначение на използваните
суровини в сладкарското производство;
- правилата за експлоатация на машините и
съоръженията;
- установените норми и срокове за водене на
необходимата отчетност.
2. Да има завършено средно образование и курс
за професионална подготовка.
3. Трудов стаж по специалността 5 години, а при
липса на такъв – трудов договор със срок на
изпитване.

V. Подчинени длъжности – работник кухня.


Изготвил:.....................................
Утвърдил:........................

Запознат съм с длъжностната характеристика и
екземпляр от нея ми е връчен.

Служител:.........................................
...............
(трите имена)
Подпис:...........................

Дата:....................

изтегли оттук »

Длъжностни характеристики« назад към Длъжностни характеристики


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността МАЙСТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер