Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Арматурист - Длъжностна характеристика


Арматурист - Длъжностна характеристика

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДЛЪЖНОСТТА
АРМАТУРИСТ

Клас по НКПД: квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии
Код по НКПД: 71232001

І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
 връзване с тел на армировъчни пръти;
 извършване на всички видове напрегателни работи при сложни стоманобетонни конструкции по различни системи на напрягане;
 извършване на всички видове напрегателни работи при средно сложни стоманобетонни конструкции;
 изработване и монтиране на сложен рабиц с изпъкнали и вдлъбнати криви до 10 елемента на кв.м. розетки, касетирани тавани, фризове и профили за скрито осветление да 10 елемента на кв.м. за декоративни конзоли;
 изработване и монтиране на сложни армировки за стени /двойно армирани/, греди в крива, носещи рамки, гъбообразни и сводови плочи, стави, самостоятелни кранови греди, водни кули, резервоари, силози, колектори, тунели, плочогредови мостове с подпорно разстояние до 20 м., греди с ширина до 0.12 и дълбочина до 0.40 м., самостоятелни пояси, стълбища в сгради;
 изработване и монтиране на средно сложен рабиц на изкуствени греди, пиластри, декоративни конзоли и тавани;
 изработване и монтиране на средно сложни армировки за стени, панели, колони на сгради, резервоари, силози, колектори;
 изработване на армировъчни конструкции, главни греди за плочо-гредови мостове с отвори над 25 метра, спираловидни армировки за колони, дъгообразно извити греди за покриви и колони с височина над 6 м, наклонени с променливо сечение и с повече от 4 ъгъла, да ръководи и контролира направата на сложни армировки, колони с капители, бункери, силози, стоманобетонни мостове,сложни машинни фундаменти динамично и статично натоварени;
 изработване на стремена до 4 ъгли;
 изработване на стремена с повече от четири ъгъла;
 монтиране и демонтиране на разпределителни устройства на напрегнатата армировка;
 монтиране на армировка за колони с височина до 6 метра;
 монтиране на заварени мрежи и скелети;
 огъване на армировъчни пръти от всички диаметри, монтиране на всякакъв вид армировка за основи и плочи / без и с кръстосване/, греди с конзолните им части, щурцове , стени;
 подготовка и инжектиране на циментови разтвори в конструкцията;
 прищипване на стоманени пръти;
 работа с ръчна на напрегателна помпа и хидравлични крикове с единично действие,
 разопаковане на кангали висококачествена стомана за напрягане, отмерване и отрязване на напрегнатата армировка, изрязване с ножица краищата на напрегнатата армировка, замазване на отворите преди инжектиране с циментов разтвор
 ръчно и машинно опъване и изправяне на бетонна стомана с диаметър до 14 мм;
 рязане на стомана с диаметър до 12 мм;
 сортиране на изработената армировка;

ІІ. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 да измерва и изчислява извършените работи и изразходваните материали;
 разчитане кофражни и арматурни планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи;
 да отстранява повреди в различни машини и съоръжения, използвани при изработване и монтаж на всички видове армировъчни, рабицови и напрегателни работи.
 да прави необходимите изчисления, свързани с изпълнението на всякакъв вид армировъчни, рабицови и напрегателни работи;

IIІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
 извършване контрол и профилактичен преглед, а при необходимост и ремонт на механизмите от напрегателните машинни преси.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
- длъжността е пряко подчинена на техническя ръководител.


V. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Трябва да е запознат с:
 качеството и предназначението на калиброваните и прищипнати стоманени пръти;
 устройството и начините за използване на машините, съоръженията и приспособленията за изработка на армировки, принципа и действието на апаратите за челни заварки, на автоматичен бигляр и начините за използването им;
 устройството и начина за работа на ръчните механизми, приспособления, машини за рязане и огъване на бетонна стомана;
 видовете бетонна стомана според диаметъра и маркировката;
 изискванията за качество към материалите и готовата продукция;
 изискванията за качество на армировките, рабица и напрегателните работи.
 изискванията за качеството на напрегнатата армировка;
 изискванията за производството на сложни и отговорни предварително напрегнати конструкции;
 начините за анкериране;
 начините за изработка и монтиране на обикновен рабиц и обикновена армировка;
 начините за приготовление на разтвор за инжектиране;
 начините за снаждане на армировъчните пръти;
 начините и средствата за изработване и монтиране на сложни армировки и сложен рабиц;
 начините и средствата за изработка на средно сложен рабиц;
 основните начини за извършване на напрегателни работи;
 последствията от употреба на деформирана и смачкана армировка;
 правилата за приемане и предаване на армировъчните работи;
 предназначението на видовете стомана според диаметъра;
 предназначението на различните напрегателни машини и съоръжения
 устройството и начина за работа с всички видове напрегателни машинни агрегати и контролно-измервателни уреди, използване при напрегателните работи;
 устройството и начините за използване на механизмите и приспособленията за монтиране и издигане на армировъчни скелети и блокове;
 устройството и начините за използване на ръчните механизми, машини, съоръжения и приспособления за рязане, прищипване и огъване на бетонна стомана за армировки с различна сложност;
 устройството и начините за работа с контролно – измервателни уреди, използвани при напрегателни работи.
 устройството на напрегателните машини, основните изисквания към напрегателните работи.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 техническо образование;
 трудов стаж по специалността – 2 години, при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитване.

VІІ.ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПО ЗБУТ
 да е запознат със правилата за безопасност и хигиена на труда;
 да е запознат със ЗЗБУТ.


Изготвил: .................. Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)


Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.


Работник (служител): ...............................................................................................
(име, презиме, фамилия)

Подпис на работника (служителя): .......................................

Дата ..............


изтегли оттук »

Длъжностни характеристики« назад към Длъжностни характеристики


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаАрматурист - Длъжностна характеристика

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер