Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа


НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Наредбата е издадена на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 77ш, ал. 1, букви "г" и "д", чл. 82, ал. 4, чл. 90, т. 4, чл. 92а, ал. 1 и 9, чл. 100н, ал. 4, т. 5, чл. 100о, ал. 4, т. 2, ал. 4 и ал. 6, чл. 100п, ал. 1, чл. 100т, ал. 3, чл. 100щ, ал. 1 и 2, чл. 114а, ал. 1, чл. 120, чл. 120а, ал. 2, чл. 178 ЗППЦК, чл. 12, ал. 1, т. 9, чл. 25, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 4, ал. 4, чл. 12, ал. 7 и чл. 13, ал. 5 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
изтегли оттук »

Наредби« назад към Наредби


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаНАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер